VEDTÆGTER for POLSK FORENING I AALBORG af. 25. oktober 1988 med ændringer d. 15. april 1993 og d. 3 marts 2001

§1. Foreningens navn er: Polsk Forening i Aalborg Foreningens værested: Gartnervej 7, 9200 Aalborg Foreningens adresse: Formandens adresse

§2. Foreningen er upolitisk og dens formål er at styrke og udbygge venskabet blandt de polakker der bor i Aalborg området, samt at fremme den gensidige forståelse mellem danskere og polakker i Aalborg omegn Foreningens aktiviteter baserer på folkeoplysning og kulturoplevelser. Igennem dens folkeoplysningsaktiviteter vil foreningen styrke medlemmernes evner og muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet på det lokale og nationale niveau. Det er foreningens formål gennem kulturelle arrangementer at give gensidige oplysninger om kultur og normer. Foreningen vil endvidere aktivt støtte de polske børn og unge i egen kultur/sprog, samt være medvirkende til at bevare det polske sprog. Foreningen vil også bestræbe sig på at søge kontakt til andre emigrantorganisationer.

§3 Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.

§4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 14 dage varsel ved: -opslag i DOMEK -samt brev til foreningens medlemmer

§4.2. Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal indeholde minimum: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Årsregnskab 4) Indkomne forslag 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6) Valg af revisor og revisorsuppleant 7) Kontingent 8) Eventuelt Hvert andet år vælges formanden – ved simpelt flertal af generalforsamlingen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Alle valg gælder for 2 år. Der vælges endvidere 3 suppleanter til bestyrelsen. Det valg gælder for 1 år. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

§4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 1 måned når generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller når ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav derom og med motiveret dagsorden. Indkaldelsen og dagsorden skal sendes mindst med 14 dages varsel.

§4.4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamnlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag. Hver medlem har én stemme. Familiemedlemmer over 18 år har én stemme hver. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal undtagen hvor det drejer sig sig om: -ændring af vedtægter -foreningens eventuelle opløsning. Ved vedtægtsændring kræves at mindst 2/3 medlemmer har givet fremmøde og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort – men 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, som uanset antallet af fremmødet kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforssamlingens dirigent, foreningens sekretær samt på bestyrelsens vegne foreningens formand.

§5. Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Står stemmerne ved en afstemning lige er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager forenigens tarv udatil og indatil under ansvar overfor generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med en af bestyrelsesmedlemmer. Protokollen arkiveres af sekretæren. Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

§6 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.

§7. Foreningens regnskab og virkeår starter d. 1 januar og slutter d. 31 december. Foreningens regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor, som tillige skal påse at foreningens formue til stadighed er anbragt i et anerkendt pengeinstitut og så vidt muligt er rentebærende.

§8 På hvert års generalforsamling skal formanden berette om hvad der i det forløbne år er sket og hvilke planer og ideer der er for det fremtidige år.

§9. Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 medlemmer er til stede. Vedtagelsen kan kun ske med ¾ majoritet ad de afgivne stemmer. Hvis gyldig beslutning af foreningens opløsning træffes, skal foreningens eventuelle midler overgives til foreninger, institutioner eller lignende, igennem hvilke samme formål som nærværende forenings bedst muligt opfyldes.